Algemene voorwaarden Voluit Keto

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst gesloten tussen ANNICK SCHOLLIERS en haar medecontractant (hierna genoemd ‘de opdrachtgever’). Zij vervolledigen de bijzondere voorwaarden die voorkomen in de afgesloten samenwerkingsovereenkomsten. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en de bijzondere, primeren de laatste.

Artikel 1 – Toepassingsgebied

 • Voluit Keto is de handelsnaam die door Annick Scholliers wordt gebruikt voor de uitoefening van haar zelfstandige beroepsactiviteiten binnen het kader van haar eenmanszaak.
 • Annick Scholliers, met adres te 2400 Mol, Ispralaan 63 ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0776.657.521. E-mail: hello@voluitketo.be. Website: www.voluitketo.be.
 • Alle door ANNICK SCHOLLIERS afgesloten overeenkomsten en aanvaarde opdrachten zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden. De klant aanvaardt dat deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant, van toepassing zijn op alle diensten vanuit het online assortiment en elke bestelling die de klant online plaatst bij ANNICK SCHOLLIERS. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 • Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen ANNICK SCHOLLIERS en de opdrachtgever, die bij opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.
 • Iedere gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt dat hij een natuurlijk persoon is en handelingsbevoegd is. Een gebruiker die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de website.

 

Artikel 2 – Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1.        Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege ANNICK SCHOLLIERS. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door ANNICK SCHOLLIERS zijn bevestigd.

2.2.        De bestellingen gemaakt via de website www.voluitketo.be binden de opdrachtgever op dezelfde wijze als bestellingen die gemaakt zijn via bestelbonnen, e-mail of op andere wijze.

2.3.        ANNICK SCHOLLIERS beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de opdracht aan ANNICK SCHOLLIERS heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men handelt in opdracht van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan ANNICK SCHOLLIERS. Degene die een opdracht plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

2.4.        Elke annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door ANNICK SCHOLLIERS. In geval van aanvaarding van de annulering is de opdrachtgever, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd onverminderd de mogelijkheid van ANNICK SCHOLLIERS om een hogere schade aan te tonen en te vorderen.
Deze schadevergoeding bedraagt:

 • de helft van het totaalbedrag van de opdracht, indien de annulering gebeurt tot 14 dagen voor de uitvoeringsdatum;
 • het volledige totaalbedrag van de opdracht, indien de annulering gebeurt minder dan 14 dagen voor de uitvoeringsdatum.

2.5         Elke wijziging van een bestelling of een opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van ANNICK SCHOLLIERS, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.

2.6.        Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de opdrachtgever bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

 

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1.        ANNICK SCHOLLIERS besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor ANNICK SCHOLLIERS, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

3.2.        De opdrachtgever bezorgt ANNICK SCHOLLIERS in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan ANNICK SCHOLLIERS zijn verstrekt, heeft ANNICK SCHOLLIERS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever te factureren.

3.3.        Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. ANNICK SCHOLLIERS behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

3.4.        ANNICK SCHOLLIERS behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de opdrachtgever in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, WCO, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij ANNICK SCHOLLIERS of derden, het bekomen van een collectieve schuldenregeling door de opdrachtgever, …).

3.5.        Indien ANNICK SCHOLLIERS na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de uitvoering of de levering omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft ANNICK SCHOLLIERS het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de opdrachtgever.

 

Artikel 4 – Prijs

4.1.        De overeenkomst is gesloten aan de in de offerte/prijsopgave vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door ANNICK SCHOLLIERS. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de toezegging van de offerte of prijsopgave en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2.        Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekering e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 5 – Betaling

5.1.        De facturen van ANNICK SCHOLLIERS zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen,
contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel.

5.2.        Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt
van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.  Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3.        In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle
openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft ANNICK SCHOLLIERS het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

 

5.4.        Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de opdrachtgever de facturen van
ANNICK SCHOLLIERS, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

5.5.        Als de facturen niet op tijd betaald worden, behoudt ANNICK SCHOLLIERS zich het recht voor
om, zonder voorafgaande communicatie, startende diensten uit te stellen en/of lopende trajecten te onderbreken.

 

Artikel 6 – Overmacht

6.1.        Indien ANNICK SCHOLLIERS een opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder
begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, maatregelen van overheidswege, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, storingen in de dienstverlening van internetproviders, enz., heeft ANNICK SCHOLLIERS het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever.

6.2.        Indien ANNICK SCHOLLIERS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is ANNICK SCHOLLIERS gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 7 – Klachten en garantie

7.1.        Alle klachten in verband met de geleverde diensten moeten binnen 8 kalenderdagen na de
definitieve oplevering van de diensten gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven.
Gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. Het in ontvangst nemen van een klacht door ANNICK SCHOLLIERS kan door de opdrachtgever niet beschouwd worden als een teken dat ANNICK SCHOLLIERS de klacht tijdig of terecht acht.

7.2.        In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft ANNICK SCHOLLIERS
de keuze de gebreken te herstellen conform de offerte/prijsopgave of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3.        De schadevergoeding waartoe ANNICK SCHOLLIERS op basis van deze overeenkomst kan
aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de offerte/prijsopgave bedragen. In geval de opdrachtgever aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4.        ANNICK SCHOLLIERS is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare
gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. ANNICK SCHOLLIERS kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde winst. De aansprakelijkheid van ANNICK SCHOLLIERS is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde, excl. BTW voor de betreffende bestelling.

7.5.        ANNICK SCHOLLIERS is niet aansprakelijk voor:

 • schade of moeilijkheden veroorzaakt door computervirussen en dergelijke meer. In geval van beschadiging in de software van de opdrachtgever ten gevolge van het gebruik van door ANNICK SCHOLLIERS bewerkte bestanden, is ANNICK SCHOLLIERS enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid;
 • onleesbaarheid, slechte staat of onbruikbaarheid van de drager, het formaat van de drager en/of de software;
 • de inhoud, de onjuistheid, de onduidelijkheid of eventuele ondubbelzinnigheid in de teksten of het beeldmateriaal van de opdrachtgever;
 • schade als gevolg van verlies, vernietiging of beschadiging van documenten, brochures, papieren of andere informatiedragers zoals usb-sticks of dvd’s, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld van ANNICK SCHOLLIERS voor de goede uitvoering van opdracht. De verzending ervan gebeurt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

8.1.        De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand
gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van ANNICK SCHOLLIERS. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. Eventuele software en de broncode zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van ANNICK SCHOLLIERS.  Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de opdrachtgever worden gekopieerd of doorgegeven.

 

8.2.        De volle eigendom van intellectuele rechten op de door ANNICK SCHOLLIERS verstrekte
concepten, ontwerpen of stappenplannen bij ANNICK SCHOLLIERS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

8.3.        ANNICK SCHOLLIERS is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie
te verwijzen naar de geleverde diensten zonder vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 – Privacy

9.1.        Door contact op te nemen met of een bestelling te plaatsen via de website van ANNICK
SCHOLLIERS, staat de klant uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.
Voor de uitvoering van de overeenkomst dient ANNICK SCHOLLIERS te beschikken over de volgende gegevens van de klant: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de opdrachtgever zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard. ANNICK SCHOLLIERS zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant. De klant heeft te allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor directe marketing doeleinden.
ANNICK SCHOLLIERS is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.
De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.

9.2         In bepaalde omstandigheden is ANNICK SCHOLLIERS verplicht om de persoonsgegevens van
de opdrachtgever door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure ANNICK SCHOLLIERS hiertoe verplicht of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien ANNICK SCHOLLIERS van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten.

9.3.        Indien ANNICK SCHOLLIERS alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of
overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de opdrachtgever over te dragen. In dat geval zal ANNICK SCHOLLIERS de nodig inspanningen leveren om de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel. In dit geval dient de opdrachtgever zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

9.4.        De opdrachtgever heeft het recht om zijn/haar gegevens op elk moment in te kijken en deze
desgevallend te corrigeren.

9.5.        ANNICK SCHOLLIERS draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek
veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de opdrachtgever worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

 

Artikel 10 – Varia en geschillenregeling

10.1.      Deze algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door ANNICK
SCHOLLIERS van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

10.2.      Het is de opdrachtgever verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met ANNICK SCHOLLIERS afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ANNICK SCHOLLIERS. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

10.3.      Een eventueel in gebreke blijven van ANNICK SCHOLLIERS om de uitvoering te eisen van de
bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

10.4.      De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden
doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

10.5.      In de relatie tussen ANNICK SCHOLLIERS en de opdrachtgever is enkel het Belgische recht
van toepassing. Elk geschil zal door ANNICK SCHOLLIERS worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Turnhout onverminderd het recht voor ANNICK SCHOLLIERS om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever.

________________________________________________________________

Disclaimer:

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De verstrekte informatie vormt geen medisch advies en mag niet worden beschouwd als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het is belangrijk om altijd je arts te raadplegen voordat je wijzigingen aanbrengt in je dieet, lichaamsbeweging of leefstijl, met name als je gezondheidsproblemen hebt of medicijnen gebruikt.

We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige acties die je onderneemt op basis van de informatie die op deze website wordt verstrekt. Het gebruik van de inhoud van deze website is geheel op eigen risico.